Centrum Onkologii - Instytutu Oddział w Gliwicach - logo

BAZY BIBLIOMETRYCZNE

Dla ułatwienia:
linki czerwone - pełne teksty/bazy dostępne z COI
linki zielone - wolny dostęp do pełnych tekstów/baz


Punktacja Impact Factor, Index Copernicus, MNiSW


Impact Factor 1997-2016
ISI Master List/Lista Filadelfijska
Index Copernicus
Punktacja MNiSW (komunikaty, wykazy czasopism naukowych A, B, C) oraz bardzo wygodna wyszukiwarka czasopism punktowanych
punktacja Impact Factor, Index Copernicus i MNiSW dostępna jest również w bazie Arianta

Cytowania

Informacje o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych można znaleźć w:
Web of Science na serwerze wydawcy - Thomson Reuters/Clarivate Analytics (opis);
Scopus na serwerze wydawcy - Elsevier (opis);
Web of Science na serwerze Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania UW (opis);
Publish or perish - program do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar (zlicza cytowania pochodzące z artykułów w czasopismach, książek oraz opublikowanych tekstów referatów konferencyjnych, ale ma węższą bazę czasopism niż np. WoS)

Jak sprawdzić liczbę cytowań oraz wartość indeksu Hirscha

Można to zrobić w różnych bazach. Podajemy instrukcje dla Web of Science i Scopus. Ze względu na różne zakresy baz podane liczby mogą się różnić.


Web of Science
1. wejść na http://isiknowledge.com/
2. wybrać opcję "author" podać nazwisko, np.: Kowalski A lub wybrać nazwisko z indeksu (pod polem autor) (można wybrać więcej niż jeden wariant nazwiska)
4. kliknąć "search"
5. pojawia się lista artykułów autora o podanym nazwisku. Po lewej stronie znajduje się panel, na którym można poprawić wyszukiwanie (np. wybrać dziedzinę badań, instytucję, państwo) - jest to opcja bardzo przydatna w przypadku wyszukiwania autora o popularnym nazwisku. W ten sposób można wyeliminować z analizy innych autorów o tym samym nazwisku. Selekcji można też dokonać na dalszym etapie (patrz punkt 7).
6. Po wyselekcjonowaniu właściwego autora klikamy "Create Citation Report" (na stronie z listą artykułów, na górze po prawej stronie).
7. Pojawia się raport cytowań a w nim. m.in. wartość indeksu Hirscha dla wybranego autora oraz lista artykułów z danymi nt liczby cytowań w kolejnych latach. Na górze tabeli jest podana suma wszystkich cytowań za dany rok. Z podanej listy można usunąć prace, które znalazły się w zestawieniu niepotrzebnie, np. napisał je inny autor o tym samym nazwisku (wtedy liczba cytowań oraz wartość indeksu Hirscha może się zmienić).

Scopus
1. wejść na http://www.scopus.com
2.wybrać opcję "Authors" i podać nazwisko oraz pierwszą literę imienia
3. z listy należy wybrać właściwego autora kierując się afiliacją i dziedziną
4. kliknąć nazwisko
5. otrzymujemy informację m.in. na temat wartości indeksu H i ogólnej liczby cytowań
6. aby sprawdzić liczbę cytowań za określone lata klikamy "view citation overview" i podajemy zakres lat (np. 2012-2016). Wartość "subtotal" wskazuje liczbę cytowań za podane lata.
Tak jak w przypadku Web of Science warto sprawdzić listę własnych prac i wyeliminować te, które znalazły się w zestawieniu niepotrzebnie.


Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z zasobów elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej.

8778 odsłon

aktualizacja: 20.12.2017
projekt i wykonanie: Joanna Marszalec